เปิดทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.

ทำเนียบประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2527-2563

THE FORMER PRESIDENTS
OF THE SONGKLHA CHAMBER OF COMMERCE 1984-2020

นายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ
Mr. Boonlert Laparojkit

สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2527 – 2531
President, the Songkhla Chamber of Commerce 1984 – 1988
สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2533 – 2535
President, the Songkhla Chamber of Commerce 1990 – 1992
สมัยที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2544 – 2546
President, the Songkhla Chamber of Commerce 2001 – 2003
สมัยที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2546 – 2548
President, the Songkhla Chamber of Commerce 2003 – 2005

นายประยูร วงศ์ปรีชากร
Mr. Prayoon Vongprechakorn

สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2531 – 2532
President, the Songkhla Chamber of Commerce 1988 – 1989

นายไสว ณ พัทลุง
Mr. Sawai Na Phatthalung

สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2532 – 2533
President, the Songkhla Chamber of Commerce 1989 – 1990

นายชาญ ลีลาภรณ์
Mr. Chan Leelaporn

สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2535 – 2537
President, the Songkhla Chamber of Commerce 1992 – 1994
สมัยที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2537 - 2539
President, the Songkhla Chamber of Commerce 1994 – 1996

นายบุญช่วย จังศิริวัฒนธำรง
Mr. Boonchuay Changsiriwattanathamrong

สมัยที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2539 – 2541
President, the Songkhla Chamber of Commerce 1996 – 1998
สมัยที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2541 – 2544
President, the Songkhla Chamber of Commerce 1998 – 2001

นายชิต บรรลือศิลป์
Mr. Chit Banluesin

สมัยที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2548 – 2549
President, the Songkhla Chamber of Commerce 2005 – 2006

ร้อยเอกชวลิต กะลัมพะเหติ
Capt. Chawalit Kalambaheti

สมัยที่ 12 ประจำปี 2550
President, the Songkhla Chamber of Commerce 2007

ดร. สุรชัย จิตภักดีบดินทร์
Dr. Surachai Jitpukdeebodintra

สมัยที่ 12 ประจำปี 2551
President, the Songkhla Chamber of Commerce 2008
สมัยที่ 13 ประจำปี 2552-2553
President, the Songkhla Chamber of Commerce 2009-2010
สมัยที่ 14 ประจำปี 2554-2555
President, the Songkhla Chamber of Commerce 2011-2012

นายสมพร สิริโปราณานนท์
Mr. Somporn Siriporananont

สมัยที่ 15 ประจำปี 2556-2557
President, the Songkhla Chamber of Commerce 2013-2014
สมัยที่ 16 ประจำปี 2558-2559
President, the Songkhla Chamber of Commerce 2015-2016

นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล
Mr. Kawispong Sirithanonsakul

สมัยที่ 17 ประจำปี 2560-2561
President, the Songkhla Chamber of Commerce 2017-2018
สมัยที่ 18 ประจำปี 2562-2563
President, the Songkhla Chamber of Commerce 2019-2020

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.