เปิดทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.

วิสาหกิจเพื่อสังคม บ.ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา

ปฐมบทแห่ง"ประชารัฐ"

ด้วยต้องการเห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน จะสามารถแก้ปัญหาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้แนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ข้อ ขององค์การสหประชาชาติ

นโยบาย "สานพลังประชารัฐ"

เป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ได้ใช้ศักยภาพของตน เพื่อแปรเปลี่ยนมาเป็นพลัง ในการสร้างความเข้มแข็งของประเทศตั้งแต่ระดับฐานรากขึ้นมา ณ จุดเริ่มต้นเล็กๆนี้เองที่เมล็ดพันธุ์แห่ง “สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ได้ถูกบ่มเพาะขึ้นด้วยความตั้งใจจริง และกำลังเจริญเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและงดงาม ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นเสมือนสัญญาณแห่งความสำเร็จที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยในวันข้างหน้า เอาไว้ให้ประชาชน และประเทศไทยก้าวสู่ความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป

แนวคิดประชารัฐ

เศรษฐกิจพอเพียง - อาชีพ /รายได้/ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็ง

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน

ทันสมัย บริหารเก่ง ทุน

ภาครัฐราชการ

ภาครัฐราชการ

คนกระจายเต็มพื้นที่

ภาคประชาชน

ภาคประชาชน

ผลิตสินค้าหลากหลาย รักบ้านเกิด

วิชาการ

วิชาการ

มีความรู้และวิธีการที่ถูกต้อง

ภาคประชาสังคม

ภาคประชาสังคม

คนทำงาน เชิงลึก เกาะติด มีเครือข่ายมาก

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการช่วยสร้าง รายได้ที่ยั่งยืนให้ชุมชน

โดยเน้นการ สนับสนุนธุรกิจใน 3 กลุ่มงาน

  • การเกษตร
  • การแปรรูป
  • การท่องเที่ยว

ข้าว กข.43

ข้าวจากทุ่งระโนด ทะเลสาบสงขลา
ราคา 79 บาท
ปริมาณสุทธิ 1 กิโลกรัม

ข้าวหอมปทุมฯ

จากวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา
ราคา 155 บาท
ปริมาณสุทธิ 5 กิโลกรัม

หัวครก หรือ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ คัดพิเศษ

จากโรงคั่วเก่าแก่ของสงขลา "คั่วด้วยมือ ทำด้วยใจ"
ราคา 79 บาท (ราคาปกติกระปุกละ 99 บาท)
ขนาด 120 กรัม

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.