เปิดทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.

การสำรวจการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือในจังหวัดสงขลา

The Survey of Mobile Commerce in Songkhla Province

จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


วารสารวิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562

Previous พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.